12 kovo, 2022

Pagrindiniai pranešėjai

Jorge Díaz-Cintas – Londono universiteto koledžo (Jungtinė Karalystė) Vertimo studijų centro (CenTraS) profesorius, įkūrėjas bei buvęs vadovas (2013–2016), vertimo dalykų dėstytojas, gausių audiovizualiniam vertimui skirtų straipsnių, žurnalų specialiųjų numerių ir knygų autorius bei sudarytojas, tarp jų ir knygos Subtitling: Concepts and Practices (kartu su Aline Remael, 2021). Jorge Díaz-Cintas yra audiovizualinio vertimo pradininkas, ruošęs būsimus vertėjus šešiuose žemynuose, dažnai skaitantis pranešimus tarptautinėse konferencijose, seminaruose, dalyvaujantis apskritojo stalo diskusijose, teikiantis konsultacijas Europos Parlamentui ir Europos Komisijai, NATO, „OOONA“, „Netflix“ bei kitoms bendrovėms. Jis yra Peter Lang leidyklų tinklo serijos New Trends in Translation Studies (Naujausios vertimo studijų tendencijos) vyriausiasis redaktorius. Jam įteikti Jano Ivarssono (ESIST, 2014) ir Xènia Martínez (ATRAE, 2015) apdovanojimai už neįkainojamą indėlį į audiovizualinio vertimo sritį.


Nike Kocijančič Pokorn – Liublianos universiteto (Slovėnija) profesorė, vertimo studijų dalykų dėstytoja, knygų Challenging the Traditional Axioms (Benjamins, 2005) ir Post-Socialist Translation Practices (Benjamins, 2012) autorė. 2021 metais išėjo jos kartu su Kaisa Koskinen sudarytas vertimo ir etikos vadovas The Routledge Handbook of Translation and Ethics. Ji buvo viena iš 8 ekspertų, EK Vertimo raštu generalinio direktorato kvietimu prisidėjusių organizuojant Europos vertimo raštu magistrantūros (European Master’s in Translation, EMT) programų tinklą ir rengiant EMT kompetencijų dokumentą. Jos daktaro disertacija pelnė Europos vertimo studijų draugijos (European Society for Translation Studies, EST) apdovanojimą. Kocijančič Pokorn po dvi kadencijas buvo EST ir EMT valdybos narė, o šiuo metu vadovauja Tarptautinės vertimo studijų doktorantūros tinklui (International Doctorate in Translation Studies, ID-TS).


Sharon O’Brien – Dublino miesto universiteto (DCU, Airija) Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinių studijų katedros profesorė, vertimo studijų dalykų dėstytoja. 2006 metais apgynė daktaro disertaciją tema Supaprastintoji kalba ir mašininio vertimo redagavimo pastangos (Controlled Language and Machine Translation Post-Editing Effort, finansavo Airijos mokslo taryba). 1995–1999 metais ji teikė konsultacijas kalbos technologijų klausimais lokalizavimo bendrovėms, 2017–2020 metais buvo „Horizon 2020“ programos projekto INTERACT: The International Network in Crisis Translation koordinatorė, daugiau kaip dešimt metų dirbo Airijos mokslo fondo finansuojama „ADAPT“ tyrimų centro tyrėja, tyrė žmogiškųjų veiksnių ir vertimo technologijų sąveiką. Tarp jos dėstomų dalykų – kalbos technologijos, tyrimų metodologija, vertimas krizių situacijose bei lokalizavimas. 2020 metais ji buvo išrinkta Dublino miesto universiteto Humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto mokslo reikalų prodekane. Tais pačiais metais ji tapo viena iš žurnalo Translation, Cognition and Behaviour vyriausiųjų redaktorių. Tarp jos naujausių publikacijų yra jos (kartu su Federico Federici) sudarytos vertimui krizių situacijose skirtos straipsnių rinktinės (Translation in Cascading Crises, 2018, ir Translating Crises, leidžiama).


Elisabet Tiselius – Stokholmo universiteto (Švedijos Karalystė) docentė, vertimo žodžiu dalykų, tarp jų vertimo viešajame sektoriuje, konferencijų vertimo bei vertimo į ženklų kalbą dėstytoja. Ji yra Tarptautinės konferencijų vertėjų asociacijos (mokslo komiteto) narė ir akredituotoji ES institucijų vertėja bei Švedijos karalystės sertifikuotoji viešojo sektoriaus vertėja. Ji rašo apie konferencijų vertimą ir vertimą žodžiu bei vertimą į ženklų kalbą viešojo sektoriaus institucijose, yra viena iš Routledge Handbook of Conference Interpreting sudarytojų.

Elisabet Tiselius vadovauja Stokholmo vertimo žodžiu ir raštu proceso tyrimų (SPRINT) grupei, tiriančiai vertimo žodžiu ir raštu kognityvinius aspektus, yra gavusi Švedijos mokslo tarybos finansavimą. Ji yra MC2lab narė Bolonijos universitete Forli, TREC tinklo (TREC-network) valdybos narė ir Europos vertimo studijų draugijos (EST) tarybos pirmininkė. Ji taip pat dirba tyrėja Karolio institute ir Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitete, kuriame vadovauja Norvegijos mokslo tarybos finansuojamam projektui DEPICT.


Joss Moorkens – Dublino miesto universiteto (DCU, Airija) Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinių studijų katedros docentas, bendradarbiaujantis su skaitmeninio turinio kokybės tyrimų centru „ADAPT“, Etikos institutu bei Vertimo studijų ir tekstologijos centru. Jis yra daugiau nei penkiasdešimties mokslinių straipsnių, knygų skyrių ir konferencijų pranešimų autorius ar bendraautorius, rašantis apie vertimo technologijas, mašininio vertimo redagavimą, mašininio vertimo recepciją ir vertinimą, vertėjų darbo rizikas ir vertimo etiką. Kartu su prof. Dorothy Kenny yra vienas žurnalo Translation Spaces vyriausiųjų redaktorių ir vienas iš knygos Translation Quality Assessment: From Principles to Practice (Springer, 2018) sudarytojų. Jis sudarė žurnalų Machine Translation (2019), Translation Spaces (2020) ir greitai pasirodysiančio JosTrans specialiuosius numerius. Kaip Europos vertimo raštu magistrantūros (European Master’s in Translation, EMT) programų tinklo tarybos narys jis, kartu su prof.  Tomášu Svoboda, vadovauja Technologijų darbo grupei ir yra žurnalo Journal of Specialised Translation patariamojo komiteto narys.